οροι χρησης της ηλεκτρονικης πλατφορμας bsdigit.gr

Ο επισκέπτης / visitor των σελίδων και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου bsdigit.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση του συγκεκριμένου ιστότοπου, διότι διαφορετικά τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Ο παρόν δικτυακός τόπος bsdigit.gr προσφέρει κάθε πληροφορία ή στοιχείο με σκοπό την ενημέρωση, αλλά και την δυνατότητα στους επισκέπτες χρήσης της πλατφόρμας της ιστοσελίδας bsdigit.gr, προκειμένου να κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτής σύμφωνα με τους εξής όρους και προϋποθέσεις.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του bsdigit.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες ή/και επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του bsdigit.gr  γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη, ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων χρήσης, καθώς και των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι παρακάτω όροι χρήσεως αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη ή εν γένει και χωρίς προσήλωση ή περιορισμό σε οποιαδήποτε διατύπωση ή ορολογία σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο για οποιονδήποτε λόγο και οποιονδήποτε σκοπό, μέσο ή τρόπο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες έρχεται αμέσως ή εμμέσως σε επαφή με το bsdigit.gr ή με μέρος αυτού ή με το περιεχόμενο αυτού ή με μέρος αυτού. Προϋπόθεση για την χρήση της ιστοσελίδας είναι η πλήρης, ανεπιφύλακτη και αναντίρρητη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσεως χωρίς καμία εξαίρεση.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Αυτούς τους όρους η Business Systems Digit διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει μέρος τους οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά τους όρους αυτούς για τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση που η Business Systems Digit έχει προβεί σε τροποποίηση αυτών, και ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης συνεχίσει την χρήση της ιστοσελίδας, συνεπάγεται και την αποδοχή από μέρους του και αυτών των νέων όρων. Θα υπάρχει σαφής ένδειξη πάνω από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των όρων χρήσης και ποια έκδοση δημοσιεύεται  στην παρούσα ιστοσελίδα. Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε ηλεκτρονικά μαζί μας στο email: info@bsdigit.gr. Διευκρινίζεται ότι τυχόν διατύπωση αντιρρήσεων ή ενστάσεων σχετικώς με τα ανωτέρω κατά την οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία σας με εμάς δεν επηρεάζει ούτε δύναται να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την  ισχύ και δεσμευτικότητα των παρόντων όρων προς εσάς ή προς οποιονδήποτε τρίτον.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Ο επισκέπτης – χρήστης του ιστοχώρου bsdigit.gr και όλων των υπηρεσιών αυτού οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσεως και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση οιαδήποτε διαφωνίας του οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι τους αποδέχεται και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση και έγκριση του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι χρήσεως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα για ο,τιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου.

Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να μην εμπλέκεται, να μην υποστηρίζει ή να μην ενθαρρύνει άλλους να εμπλέκονται σε οποιαδήποτε φύσης μετάδοση, φόρτωση, ανέβασμα, αποστολή e-mail, ή με οποιονδήποτε τρόπο παροχή στο bsdigit.gr  πληροφοριών που α) είναι παράνομες, επιβλαβείς, απειλητικές, προσβλητικές, δυσφημιστικές, άσεμνες, και προσβάλλουν τρίτους,
 β)  δεν αντιστοιχούν ούτε σχετίζονται με αληθινή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή είναι προϊόν/αποτέλεσμα πλαστοπροσωπίας οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού, γ) είναι εμπιστευτικές και απαγορεύεται να γνωστοποιούνται στο κοινό βάσει νόμιμων ή/και συμβατικών περιορισμών δ) παραβιάζουν σχετικά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα συγγενή ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου και ε) περιέχουν ιούς, αυθαίρετες ή άνευ εξουσιοδότησης διαφημίσεις, προεκλογικά μηνύματα, προσκλήσεις ή διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων αλυσιδωτών επιστολών, μαζικής αλληλογραφίας ή οποιαδήποτε μορφής spam.

Οι χρήστες δεσμεύονται, ότι τα στοιχεία, τα οποία γνωστοποιούν στην ιστοσελίδα bsdigit.gr  είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Επιπλέον υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την bsdigit.gr σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτού ή παραβίασης ασφαλείας του, και φέρουν την πλήρη ευθύνη οποιασδήποτε ζημίας ήθελε προκληθεί από την ενδεχόμενη ανακρίβεια των στοιχείων αυτών ή από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου τοποθετεί στην Ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου αυτού. Τυχόν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής, της υπόληψης, της προσωπικότητας, των προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων που έχει σαν συνέπεια οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη, υπεύθυνος για την αποκατάσταση θα είναι αποκλειστικά ο ίδιος, δηλαδή ο χρήστης.

Η Business Systems Digit διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης ή αφαίρεσης υλικού ή/και εγγράφου, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας ή/και με την κείμενη νομοθεσία και συναλλακτικά με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, ενημερώνοντας αυτόν που προέβη στην καταχώρηση, άμεσα, ολικά ή μερικά.

Στην περίπτωση που εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας προβούν σε αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας, το WebSite bsdigit.gr  έχει δικαίωμα άμεσης διαγραφής τους από την λίστα των εγγεγραμμένων μελών και απαγόρευσης προσβάσεως τους στην ιστοσελίδα, επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμά της από την ως άνω αθέμιτη χρήση. Οι πληροφορίες που παρέχει – συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματός του δύνανται να κοινοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει μόνον κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του διαδικτυακού τόπου και μόνον προς τον άμεσα ενδιαφερόμενο ή προς πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον ή/και στην κατά περίπτωση αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή, στην οποία μπορεί να κριθεί ότι οφείλεται τέτοια κοινοποίηση βάσει σχετικών διατάξεων ή βάσει απόφασης δικαστηρίου ή αρχής. Σε οποιανδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις όλες ή οποιεσδήποτε πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων bsdigit.gr ή για την προστασία παραβιαζόμενων δικαιωμάτων τρίτων ή εν γένει για την παύση ή αποτροπή οποιασδήποτε παραβίασης.

Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για την με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο και κατά πάντα χρόνο χρήση του bsdigit.gr  ή οποιουδήποτε μέρους του ή οποιουδήποτε στοιχείου του περιεχομένου αυτού και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς και εν γένει με τρόπο και μέσα που συνάδουν και δεν παραβιάζουν τους εκάστοτε ισχύοντες νόμιμους κανόνες και διατάξεις και τις γενικές αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το bsdigit.gr με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής ζημία, φθορά ή βλάβη ή να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας ή μέρος αυτών, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν ή παρακωλύουν την πρόσβαση,  χρήση και την αξιοποίηση των υπηρεσιών ή του περιεχομένου του bsdigit.gr ή οποιοδήποτε μέρος αυτών από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη ή τρίτον.

Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψευδείς  λογαριασμούς με δόλιες, μη νόμιμες ή αθέμιτες εν γένει προθέσεις, ή να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό κατά οποιονδήποτε χρόνο ή να συνδράμει άλλους σε έναν από τους ανωτέρω σκοπούς και εν γένει να προβαίνει σε οποιανδήποτε ενέργεια παρεμφερή προς τις ανωτέρω ακόμη και μη ρητώς αναφερομένη στο παρόν. Επίσης, ρητώς διευκρινίζεται ότι διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια κατά πάντα χρόνο να παύσουμε να διαθέτουμε δωρεάν μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών μας, χωρίς εξ αυτής της αλλαγής να προκύπτει ή να δύναται να προκύψει οποιοιδήποτε απαίτηση ή αξίωση οποιουδήποτε χρήστη ή επισκέπτη ή οποιουδήποτε τρίτου.

Το bsdigit.gr διατηρεί κατά πάντα χρόνο το δικαίωμα / ευχέρεια της αφαίρεσης οποιουδήποτε σχολίου οποιουδήποτε χρήστη – επισκέπτη για οποιονδήποτε λόγο ή και όλως αναιτιολογήτως κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς όμως να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη το ίδιο για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεσή τους ή και για την μη αφαίρεση, ακόμη και αν υποβλήθηκε σχετικώς αίτημα, και χωρίς να μπορεί σε καμία περίπτωση η μη αφαίρεση να θεωρηθεί ότι συνιστά προσβολή δικαιώματος τρίτου ή παραβίαση διάταξης ή υιοθέτηση εν γένει οποιασδήποτε ανάρτησης. Κάθε χρήστης – επισκέπτης εισερχόμενος στον διαδικτυακό τόπο ή αποκτώντας εν γένει πρόσβαση με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτόν θεωρείται αυτομάτως και αυτοδικαίως και χωρίς άλλη προϋπόθεση ότι τα όποια τυχόν σχόλια ή εν γένει αναρτήσεις οποιουδήποτε χρήστη συνιστούν απλές προσωπικές θέσεις και απόψεις των ιδίων των χρηστών, οι οποίες δεν έχουν προηγουμένως ελεγχθεί ή εξετασθεί από τον διαδικτυακό τόπο ούτε έχουν υιοθετηθεί από αυτόν, και επομένως δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτά.

Οι πληροφορίες και παρουσιάσεις που παρέχονται και περιέχονται ή αναρτώνται κατά καιρούς στο bsdigit.gr  εκφράζουν αποκλειστικώς και μόνον τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων αυτών και όχι του ιδίου του διαδικτυακού τόπου, ούτε των διαχειριστών του ή των συνεργατών του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου συνδεόμενου με αυτόν και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Η χρήση, αξιοποίηση, εξέταση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση πληροφοριών που παρέχονται στο bsdigit.gr  από οποιονδήποτε χρήστη – επισκέπτη ή από άλλο πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον διαδικτυακό τόπο ή με το περιεχόμενο αυτού είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη.

Ειδικά οι πληροφορίες στα πεδία με την ένδειξη «Τιμή Υπηρεσιών», που είτε είναι ορατές στους εγγεγραμμένους ειδικούς είτε γνωστοποιούνται σε αυτούς μέσω e-mail κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, προέρχονται από την πληροφόρηση που παρέχουν οι ειδικοί στο bsdigit.gr  σχετικά με το κόστος των υπηρεσιών τους και η τιμή τους γνωστοποιείται άμεσα ή αποστέλλεται, το δε bsdigit.gr  δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε μεταβολή των τιμών αυτών. Το bsdigit.gr δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για το ύψος του κόστους ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη σχετική τιμολόγηση ή την ενδεχόμενη μη παροχή των υπηρεσιών. Ο χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την ενδεχόμενη ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του στο λογισμικό μας, ακόμη και αν αυτή γίνεται χωρίς προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε αιτία κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια.

Οποιοσδήποτε χρήστης – επισκέπτης ή άλλο πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον διαδικτυακό τόπο ή με το περιεχόμενο αυτού παραιτείται ρητώς και απαλλάσσει την Business Systems Digit από κάθε ευθύνη, αξίωση ή απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη απαίτηση προερχόμενη από ενέργειες ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή οποιασδήποτε υπηρεσίας του bsdigit.gr, ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο εμμέσως ή αμέσως με οποιοδήποτε τρίτο μέρος, με το οποίο ήλθε σε επαφή μέσω του λογισμικού ή της υπηρεσίας του.

-Η κράτηση θέσης για συμμετοχή σε σεμινάριο ισχύει μόνο μετά την κατάθεση προκαταβολής ύψους 50% επί του συνολικού τιμήματος του σεμιναρίου.
-Τα δίδακτρα για όλα τα σεμινάρια/μαθήματα προκαταβάλλονται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.
-Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια υπογράφουν τη Φόρμα Εγγραφής στην οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις τους, αποδέχονται και δεσμεύονται έναντι του Χώρου Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 «Business Systems Digit».
-Οι συμμετέχοντες στα ετήσια προγράμματα καταβάλουν τη συμφωνηθείσα δόση των διδάκτρων το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα χωρίς διακοπή από την ημέρα εγγραφής έως τη λήξη του προγράμματος.
-Επιστροφή διδάκτρων δε γίνεται για κανένα λόγο καθώς τα τμήματα είναι ολιγομελή (έως 8 άτομα) και δεσμεύεται η θέση σε κάθε σεμινάριο. Γι’ αυτό το λόγο, τα δίδακτρα είναι απαιτητά από κάθε συμμετέχοντα.
-Σε περίπτωση οικειοθελούς διακοπής συμμετοχής από οποιοδήποτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η πλήρης εξόφληση των διδάκτρων.
-Οι προσφορές ισχύουν ΜΟΝΟ για τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που ανακοινώνονται.
-Με την εγγραφή σε οποιοδήποτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα ο συμμετέχων αναλαμβάνει την ευθύνη πληρωμής του συνόλου των διδάκτρων όλου του προγράμματος ανεξάρτητα του αν το παρακολουθήσει ή όχι.
-Δεν συμψηφίζονται δίδακτρα ενός προγράμματος με άλλο σε περίπτωση αλλαγής ή μη συμμετοχής.
-Ο Χώρος Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 «Business Systems Digit» έχει δικαίωμα να τροποποιήσει την τιμολογιακή πολιτική στα δίδακτρα χωρίς αυτό να αφορά τους ήδη εγγεγραμμένους συμμετέχοντες σε σεμινάρια
-Ο Χώρος Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 «Business Systems Digit» έχει το δικαίωμα να αλλάξει ενάρξεις προγραμμάτων, ώρες, εισηγητές, να συγχωνεύσει τμήματα εάν αυτό κριθεί αναγκαίο λόγω απρόβλεπτων συγκυριών και χωρίς αυτό να αλλοιώνει την ποιότητα των προγραμμάτων ή να θίγει το συμφέρον των συμμετεχόντων.
-Στις τιμές των σεμιναρίων συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η ιστοσελίδα bsdigit.gr παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες «ως έχει», και παρόλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και πληρότητα του συνόλου του περιεχομένου της, δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση γι’ αυτό, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη/επισκέπτη από την χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν αποτελούν μια προσφορά στον επισκέπτη/χρήστη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή η παραίνεση για την τέλεση συγκεκριμένης ενέργειας ή συμπεριφοράς.

Το bsdigit.gr δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για ενδεχόμενες ακυρώσεις ή ματαιώσεις ή αναβολές για οποιονδήποτε λόγο ή και σχετικώς με οποιανδήποτε άλλη μη ορθή ή μη προσήκουσα ενέργεια, πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε συνεργάτη έναντι οποιουδήποτε χρήστη – επισκέπτη σε οποιανδήποτε περίπτωση, και συνακόλουθα το bsdigit.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία ήθελε προκύψει στον χρήστη – επισκέπτη από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω γεγονότα.

Η Business Systems Digit αναλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της ιστοσελίδας, δεν εγγυάται όμως για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών αυτού (της ιστοσελίδας). Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες του bsdigit.gr με δική του πρωτοβουλία.

Η Business Systems Digit καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του WebSite να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν φέρει όμως ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού, καθώς και για την οποιαδήποτε ζημία, που ενδεχομένως να προκληθεί από την χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Η Business Systems Digit διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία της ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων, στους οποίους τυχόν παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links) και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την χρήση αυτών, καθώς ο χρήστης/επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

Η Business Systems Digit ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στο WebSite. Σε καμία περίπτωση το bsdigit.gr  δεν αξιολογεί, δεν ελέγχει, δεν υιοθετεί, δεν συνιστά, δεν αποδέχεται και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο ή μέρος αυτού από ιστοσελίδες τρίτων, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ακρίβεια, την αλήθεια, τον μη ζημιογόνο χαρακτήρα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων Web Sites και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή μέσο και σε οποιονδήποτε χρόνο. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή/και χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους, ο δε χρήστης – επισκέπτης επισκέπτεται και χρησιμοποιεί αυτά με αποκλειστικώς δική του ευθύνη.

Το bsdigit.gr δεν έχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε είδους επικοινωνία του χρήστη-επισκέπτη με τους τρίτους – παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο bsdigit.gr και για την οποιανδήποτε τυχόν επικοινωνία, επαφή ή συναλλαγή ή εν γένει σχέση που μπορεί να ιδρυθεί ή να προκύψει από τη μεταξύ τους επαφή ή σχέση. Το bsdigit.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τρίτων διαδικτυακών τόπων, διαδικτυακών τόπων που βρίσκονται μέσα σε πλαίσιο της ιστοσελίδας του bsdigit.gr, διαδικτυακών τόπων που μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του bsdigit.gr ή να συνδέονται με αυτήν με οποιονδήποτε τρόπο, όπως όλως ενδεικτικώς είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων, και δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται ούτε είναι με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους ή την αλήθεια και την ακρίβεια αυτών ή για τη μη παραβίαση από αυτούς οποιασδήποτε νόμιμης διάταξης ή δικαιωμάτων τρίτων ή για την μη πρόκληση ζημίας σε χρήστες από την σε αυτούς πρόσβαση ή την αξιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου αυτών ή την εν γένει χρήση αυτών. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με αποκλειστική και απόλυτη ευθύνη των επισκεπτών – χρηστών και υπάγεται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών, ακόμη και αν η πρόσβαση σε αυτές επήλθε μέσω της bsdigit.gr.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποστέλλονται από τον χρήστη κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης μιας φόρμας επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την Business Systems Digit και από καμιά άλλη επιχείρηση. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή επικοινωνία με τον χρήστη που συμπλήρωσε την φόρμα. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποστέλλονται από τον χρήστη κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης μιας φόρμας εγγραφής σε σεμινάριο της Business Systems Digit θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την Business Systems Digit και από καμιά άλλη επιχείρηση. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή επικοινωνία με τον χρήστη που θέλει να λάβει μέρος σε σεμινάριο της Business Systems Digit. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Το περιεχόμενο του bsdigit.gr, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κείμενα, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση των επισκεπτών – χρηστών του. Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα.

To bsdigit.gr διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς οποιαδήποτε κοινοποίηση ή προηγούμενη γνωστοποίηση, εκτός αν άλλως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες ή και σε περισσότερες ή όλες σωρευτικώς: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει – διατηρεί καταγεγραμμένη κάθε επικοινωνία (ή μέρος αυτών) του επισκέπτη – χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των e-mail επικοινωνίας και των ερωτήσεων – απαντήσεων προς ειδικούς ή άλλα πρόσωπα, β) να ερευνά οποιαδήποτε καταγγελία, ιδίως αλλά όλως ενδεικτικώς σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις ή με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού γ) να αποφασίζει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει, να παύει την ανάρτηση ή να απαιτεί την απόσυρση μιας οποιασδήποτε επικοινωνίας και να προβαίνει σε οποιανδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του, δ) να αποσύρει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια και όλως αναιτιολογήτως επικοινωνίες και αποσταλλέντα από τον επισκέπτη χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που δύνανται να θεωρηθούν από οποιονδήποτε ως προσβλητικές, συκοφαντικές παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του bsdigit.gr  ή τις εκάστοτε ισχύουσες εφαρμοστέες διατάξεις ή δύνανται να προσβάλουν δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα τρίτων, ε) να διαγράψει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια και όλως αναιτιολογήτως και χωρίς προειδοποίηση ή κοινοποίηση οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος και να αποκλείσει την πρόσβαση αυτού στον διαδικτυακό τόπο, όταν αυτό δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του bsdigit.gr ή με οποιανδήποτε εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα διάταξη.

Καμιά πληροφορία, την οποία αποκτά ο επισκέπτης – χρήστης από το bsdigit.gr ή/και τις υπηρεσίες του, δεν δημιουργεί ούτε δύναται να θεωρηθεί ότι θεμελιώνει ή δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του bsdigit.gr σχετικώς με οποιοδήποτε γεγονός, δήλωση, ενέργεια ή παράλειψη ή με ο,τιδήποτε άλλο.

Το bsdigit.gr μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Μπορεί επίσης να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγει ο επισκέπτης – χρήστης ή με οποιουσδήποτε άλλους όρους επιλεγόμενους από το bsdigit.gr, να επιτρέπει ή να υποδεικνύει στους διαφημιζόμενούς του να απαντήσουν στην αναζήτηση ορισμένων όρων με διαφημίσεις ή με το περιεχόμενο των χορηγών.

Ο χρήστης επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιαδήποτε στοιχεία και υλικό που είναι διαθέσιμα και εμπεριέχονται στον διαδικτυακό τόπο, τα οποία παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και το bsdigit.gr δεν φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του διαδικτυακού του τόπου ή και στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, το bsdigit.gr δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές ή βελτιώσεις που κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια  κρίνει ότι μπορεί να καταστήσουν ευχερέστερη τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Επίσης, το bsdigit.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε χρήστη – επισκέπτη ή σε άλλο πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον διαδικτυακό τόπο ή με το περιεχόμενο αυτού από ιούς οποιασδήποτε μορφής ή άλλο επιβλαβές λογισμικό, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να έλθει σε επαφή με αυτόν μέσω του bsdigit.gr.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το συνολικό περιεχόμενο του bsdigit.gr, συμπεριλαμβανομένων όλως ενδεικτικώς εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, χρησιμοποιούμενου λογισμικού, πρωτότυπων εφαρμογών, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών, διάταξης ύλης, συνολικού σχεδιασμού και παρουσίασης, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και γενικά όλων των αρχείων του διαδικτυακού τόπου αυτού, αποτελούν αποκλειστικώς πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του bsdigit.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, μεταβίβασης, άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική μόνο και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το bsdigit.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αυτού.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που ενδεχομένως αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του bsdigit.gr, εφόσον φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φυσικών προσώπων ειδικών, οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη σχετικώς με αυτά. Ο επισκέπτης- χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί, επεξεργάζεται ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας του bsdigit.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

H Business Systems Digit δύναται – και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται – στην ιστοσελίδα να μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση από τον επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη, όπως όνομα (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό, κατά την επίσκεψή του ξανά στην ιστοσελίδα, να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση αυτού (του χρήστη) στην ιστοσελίδα. Αν θέλετε διακόπτετε τη λειτουργία των cookies του browser σας, ώστε είτε να διακόψετε τη ροή νέων cookies, είτε να ενημερώνεστε όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, είτε να απενεργοποιήσετε τα υφιστάμενα cookies. Εάν απορρίψετε τα cookies της παρούσας ιστοσελίδας, μπορείτε να εξακολουθήσετε να την χρησιμοποιείτε. Σε αυτή την περίπτωση, ενδεχομένως να περιορίζεται η χρήση μερικών από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας, ή ενδέχεται να μην  μπορείτε να κάνετε χρήση πλήρως όλων των δυνατοτήτων του δικτυακού μας τόπου. Ορισμένοι από τους συνεργαζόμενους ή ορισμένες από τις λοιπές ιστοσελίδες, που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας ενδεχομένως να χρησιμοποιούν cookies, στα οποία όμως δεν έχουμε καμία πρόσβαση ή έλεγχο και ως εκ τούτου δεν φέρουμε καμία ευθύνη για και από τη χρήση τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης των Cookies της Google Analytics μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο.

https://policies.google.com/privacy

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης των Cookies του Facebook μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο.

https://www.facebook.com/policies/cookies/

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση ή από την εκτέλεση ή την ερμηνεία αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της ως αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και σχετικώς με διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων, στα οποία ρητώς υπάγεται οποιοσδήποτε χρήστης – επισκέπτης ή άλλο πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον διαδικτυακό τόπο ή με το περιεχόμενο αυτού, ακόμη και όταν η πρόσβαση στο bsdigit.gr γίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή μη εφαρμοστέος με δικαστική απόφαση ή απόφαση αρμόδιας αρχής, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εξακολουθούν να είναι απολύτως έγκυροι.